ที่พึ่งที่แน่นอน คือใจ

“ที่พึ่งที่แน่นอน คือใจ” (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

“ใจนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญ” พระพุทธองค์ท่านจึงพูดว่า

ให้หาที่พึ่งของใจ อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ใครจะเป็นที่พึ่งได้

ที่เป็นที่พึ่งที่แน่นอน ก็คือใจของเรานี่เอง ไม่ใช่สิ่งอื่น

พึ่งสิ่งอื่นก็พึ่งได้ แต่ไม่ใช่ของที่แน่นอน เราจะพึ่งสิ่งอื่นได้

ก็เพราะเราพึ่งตัวของเรา เราต้องมีที่พึ่งก่อน”

จะพึ่งอาจารย์ พึ่งญาติมิตรสหายทั้งหลาย จะพึ่งได้ดีนั้น

“เราต้องทำตัวของเราเป็นที่พึ่งให้ได้เสียก่อน” .. ”

หลวงปู่ชา สุภัทโท