เราชนะ ใช้ต่างกันกับ คนละครึ่ง

#รู้ไว้ก่อนใช้ เราชนะ

  • รู้ก่อนใช้ ‘เราชนะ’ 7,000 บาท ใช้จ่าย ต่างจาก ‘คนละครึ่ง’ อย่างไร? ขณะนี้มติ ครม.ได้ข้อสรุปแล้วสำหรับมาตรการ “เราชนะ” ที่แยกผู้ได้รับสิทธิออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ทั้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ที่จะได้รับเงินอัตโนมัติ ผู้เคยได้มาตรการคนละครึ่ง หรือ เราเที่ยวด้วยกัน ต้องตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิอะไรมาก่อน ต้องเข้าไปลงทะเบียนเราชนะที่เว็บไซต์เช่นกัน โดยทั้งหมดจะได้รับเงิน 7,000 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ใช้จ่ายกับร้านค้าที่มีแอพฯ “ถุงเงิน”

#ต่างจากคนละครึ่ง

  • ขณะเดียวกันในส่วนของมาตรการ “คนละครึ่ง” ได้ดำเนินมาถึงรอบเก็บตกนั้น จากข้อมูลของกระทรวงการคลัง พบว่ามีสิทธิคงเหลือจากผู้ที่เคยได้รับสิทธิไปแล้ว แต่ไม่ได้ใช้ภายใน 14 วัน ทำให้ถูกตัดสิทธิและในวันที่ 20 ม.ค.64 ได้นำมาเปิดลงทะเบียนรอบเก็บตกใหม่ราว 1.34 ล้านสิทธิ จะมีสิทธิได้เงินใช้จ่าย 3,500 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

 

 

  • ด้วยมาตรการเยียวยาโ ค วิ ด ของรัฐบาลที่ออกมาหลายมาตรการ และมีลักษณะใกล้เคียงกัน จึงอาจทำให้เกิดความสับสน จะพาเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆ

  • ด้วยมาตรการเยียวยาโ ค วิ ด ของรัฐบาลที่ออกมาหลายมาตรการ และมีลักษณะใกล้เคียงกัน จึงอาจทำให้เกิดความสับสน จะพาเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆ

 

 

#เปรียบเทียบความต่าง

  • จำนวนเงินที่จะได้รับ คนละครึ่ง : 3,500 บาท ตลอดโครงการ (ใช้สิทธิได้ถึง 31 มี.ค.2564) เราชนะ : 7,000 บาท ตลอดโครงการ (ใช้สิทธิได้ถึง 31 พ.ค.2564)

 

 

วิธีการรับเงิน และการใช้เงิน

  • คนละครึ่ง : – ได้รับเงินเยียวยาผ่านทางแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” – ใช้ซื้อ “สินค้า” อาหารและเครื่องดื่ม – ใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ผ่านแอพฯ ถุงเงินของร้านค้า เช่น หาบเร่ แผงลอย ร้านธงฟ้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายสินค้าทั่วไป และกิจการ OTOP ฯลฯ – รัฐสนับสนุนไม่เกินวันละ 150 บาท หากใช้ไม่หมดรัฐทบให้

 

  • เราชนะ : – ได้รับเงินเยียวยาผ่านทางแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” – ใช้ซื้อ “สินค้า และ บริการ” – ใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและเราชนะ ร้านธงฟ้า ผ่านแอพฯ ถุงเงินของร้านค้า ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าคนละครึ่ง ร้านค้าเราชนะ รถเมล์ ขสมก. รถไฟฟ้า – จะได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ สามารถทบได้ในสัปดาห์ต่อๆ ไป แยกเป็น 1) กลุ่มบัตรคนจน ได้รับ 675-700 บาทต่อสัปดาห์ ได้รับทุกวันศุกร์ 2) กลุ่มคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน สัปดาห์ละ 1,000 บาท ได้รับทุกวันพฤหัสบดี 3) กลุ่มที่ไม่เคยได้รับมาตรการอะไร รับสัปดาห์ละ 1,000 บาท ได้รับทุกวันพฤหัสบดี

 

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วม

  • คนละครึ่ง : 1.ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย 2.อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน 3.ไม่เคยได้รับสิทธิมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน

 

  • เราชนะ : 1.เป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 3.ไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐซึ่งกลุ่มนี้ได้รับรายได้เป็นปกติอยู่แล้ว 4.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง 5.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 6.รายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษีไม่เป็นผู้มีรายได้เกิน300,000 บาท 7.เงินฝากในทุกบัญชีไม่เกิน500,000 บาทตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด