สา วโรงงานอีก 3 ราย

วันนี้พบอีก จ.ราชบุรี รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จ.ราชบุรี ระลอกใหม่ พบผู้ป่วยยืนยัน รายใหม่เพิ่มอีก 3 ราย เป็นรายที่ 25, 26, 27 โดยเป็นเพศหญิง วัย 50 ปี 53 ปี และ 52 ปี บ้านอยู่ ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นผู้สัมผัส เ สี่ ย ง สู ง กับรายที่ 23 และรายที่ 24 ทั้งหมดทำงานที่บริษัทตัดเย็บเสื้อผ้า ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร

วันนี้พบอีก จ.ราชบุรี รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จ.ราชบุรี ระลอกใหม่ พบผู้ป่วยยืนยัน รายใหม่เพิ่มอีก 3 ราย เป็นรายที่ 25, 26, 27 โดยเป็นเพศหญิง วัย 50 ปี 53 ปี และ 52 ปี บ้านอยู่ ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นผู้สัมผัส เ สี่ ย ง สู ง กับรายที่ 23 และรายที่ 24 ทั้งหมดทำงานที่บริษัทตัดเย็บเสื้อผ้า ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.ราชบุรี รวมยอดผู้ ป่ ว ย สะสมระลอกใหม่ 27 ราย พักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 6 ราย รักษาหาย 21 ราย อย่างไรก็ตาม จ.ราชบุรี ได้เร่งการค้นหาและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกครอบคลุมทุกพื้นที่ เน้นพื้นที่ติดต่อจังหวัดที่พบผู้ ป่ ว ย เยอะ ทั้งนี้ จำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อรวม 2,022 ราย (สัญชาติไทยสะสม 1,370 ราย สัญชาติอื่นๆ สะสม 652 ราย) ไม่พบผู้ติ ด เ ชื้ อ จากการคัดกรอง

ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดโรค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2019 ของ จ.ราชบุรี ทั้งประชาชนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด และชาวราชบุรี ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงขอให้ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด หากสงสัยว่าสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงขอให้รับไปรับคำปรึกษาและรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน การ์ดอย่าตก และขอความร่วมมือใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ