เหตุผลที่เราไม่ควรดูถูกใคร โดยเฉพาะคนใกล้ตัว

หากใครที่เรานับไว้ว่าเป็น เพื่อน เขาคนนั้นจะต้องไม่มีสองสิ่งนี้ คือ ดูถูกเรา หรือ อิจฉาเรา หากเพื่อนคนไหนดูถูกหรืออิจฉาเรา เขาไม่ใช่เพื่อนเรา ไม่สมควรจะให้เขาเป็นเพื่อนอีกต่อไป จงทิ้งระยะห่างในการคบหาสมาคมไว้ อย่ าไปใกล้ชิดสนิทสนมมาก เพราะจะเกิดผลร้ ายต่อตัวเราเอง

คนที่ดูถูกเรา จะทำร้ายจิตใจเรา บั่นทอนกำลังใจเรา ทำให้เรารู้สึกต่ำต้อยด้อยค่ำ

คนที่อิจฉาเรา จะทำร้ ายเราทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือ ด้วยการกระทำ เพื่อทำลายเรา เพราะเขามีความทุกข์ ที่เห็นเรามีความสุขและเจริญก้าวหน้า

เขาจึงอยากจะดับทุกข์ของเขา ด้วยการทำลายเรา ไม่มีใครที่อิจฉาแล้วอยู่เฉยๆ ได้ มักต้องลงมือทำอะไรสักอย่ างเพื่อสนองอารมณ์ตัวเอง อย่ างน้อยที่สุด ก็ให้ร้ ายกันทางวาจา ด้วยการนินทาใส่ร้ ายป้ายสี เพื่อลดค่าของเราลงไปในสายตาของผู้อื่น

คนเราถ้าไม่ชอบกัน ก็ไม่ต้องยุ่งวุ่นวายต่อกัน ต่างคนต่างอยู่ ก็จะไม่เกิดเรื่อง

แต่ถ้าเกิดความดูถูกเหยียดหยาม หรือ อิจฉาริษยาแล้ว เขามักไม่อยู่เฉยๆ มักจะหาเรื่องให้เกิดเรื่องจนได้ เพื่อสนองกิเลสในใจตัวเอง ซึ่งอาจลุกลามจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้

บางรายถึงกับฆ่ากันก็มี ก่อเวรก่อกรร มสืบเนื่องกันไป อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจห้ามใคร ไม่ให้ดูถูกเรา หรือ ไม่ให้อิจฉาเราได้ แต่เราเองต้องห้ามใจตัวเองได้ ไม่ให้ดูถูกผู้อื่น หรือ อิจฉาผู้อื่น

หากเรารู้สึกว่ามีคนดูถูกหรืออิจฉาเรา พยายามหลีกเลี่ยง ไม่พบปะ ไม่ยุ่ง ไม่วุ่นวายด้วย และไม่ถือโทษโกรธเคือง ถ้าเลี่ยงไม่ได้ ก็จงคุยอย่างเป็นมิตร

ราวกับไม่รู้ว่าเขาดูถูกหรืออิจฉาเรา การโต้ตอบเช่นนี้ จะลดกรรมได้ คนที่ยังคงดูถูกและอิจฉาริษยาเราต่อไป เขาจะแพ้ภัย แพ้กรรมที่เกิดขึ้นในใจของเขาเอง

ขอให้ทุกท่านเป็นผู้มีสติ รู้เท่าทันตนเอง ไม่ดูถูกหรืออิจฉาริษยาผู้ใด แต่…ยินดีในความสุขและความสำเร็จของผู้อื่น

ที่มา : บ้านนักเขียน พิมาน ปัญญาดี