Connect with us

Uncategorized

เต๋า ประกาศถึงณวัฒน์

จากกรณีที่พิธีกรรายการโทรทัศน์ เเละ ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ รวมถึงการเป็นประธานและผู้ก่อตั้งเวทีการประกวดระดับนานาชาติ มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนลอย่าง “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล”

ได้ออกมาประกาศ เ ฟ ซ บุ๊ ก ว่  า   ติ ด เชื้ อ  โ ค วิ ด -1 9   ส า ย พั  น ธุ์ เ ด ล ต า

เเละในเวลาต่อมาก็กายเป็น ม ห า ก า พ ย์ สุ ด เ  ดื อ ด ใ น โ ล ก โ ซ เ ชี ย ล เ มื่ อ ณวัฒน์ ได้อกมาขอรับ บ ริ จ า ค เ งิ น  100 ล้านบาท จากเจ้าสัวซีพี พร้อมกับเผยว่าตนเองนั้นได้ริเริ่มโครงการ “ณวัฒน์เพื่อคนไทย” ก่อนจะฝากไปถึง “ธนินท์ เจียรวนนท์ “ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ระบุว่า

“ผมอยากให้เจ้าสัว บ ริ จ า ค ให้ผม 100 ล้านบาท เข้าโครงการณวัฒน์เพื่อคนไทย โดยเร็วที่สุด”

ซึ่งหลังจากนั้นทางด้าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ก็ได้ออกมาตอบกลับ ณวัฒน์ ทันทีโดยได้ระบุว่า “เครือซีพีรวม พ ลั ง ช่ ว ย ไ ท ย ฝ่ า  วิ ก ฤ ต โ ค วิ ด -1 9  ควักแล้วนับพันล้าน ระดม ส ร ร พ กำ ลั ง  ทุ ก  บ ริ ษัท ในเครือ ส นั บ ส นุ น อ าห า ร  น้ำดื่ม อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมือแพทย์ เ ต็ น ท์ ค ว า ม ดั น ล บ  เ ครื่ อ ง  ช่ว  ย ห า ย ใ จ  ช่ ว ย แ ล้ ว มากกว่า 2,000  โ ร ง พ ย า บ า ล ”

ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของ ด ร า ม่ า ค  รั้ ง ใ ห ญ่ ข อง ณวัฒน์ เเละ เจ้าสัวซีพี

เเละล่าสุดก็กลายเป็นที่ วิ พ า ก ษ์ วิ จ าร ณ์ ใ  นโ  ล ก โ ซเ ชี ย ล   เมื่อ “ณวัฒน์ อิศรไกรศีล”  ร้ อ ง ไ ห้ โฮ   ไ ล ฟ์ ส ด  ผ่ า น เ ฟ ซ บุ๊  ก

หลังโดนคุณหมอ ไ ล่ อ อ ก  จ า ก โ ร ง พ ย า บ า ล  โดยช่วงหนึ่ง ณวัฒน์ ได้กล่าวว่า ” ถูกหมอ ไ ล่ อ อ ก จ า ก โ ร ง พ ย า บ า ล  ทั้งที่ยังรักษาตัวอยู่ พร้อมกับหยิบกระบอ ก ปั ส ส า ว ะ ขึ้ น ม า บอกว่ายังต้องฉี่อยู่กับที่ นอกจากนั้นยัง เ ผ ย ต่ อ ว่ า  หมอคนดังกล่าวโทร. มาให้ออกจากรพ. ทันที พอบอกว่ า ไป ไ ม่ ไ ด้   ที่บ้านยัง เ ต รี ย ม ห้ อ  ง ไ ว้ไ ม่  พ ร้ อ ม

อีกฝ่ายก็บอกว่าให้เวลา 24 ชั่วโมง ขอถามว่า  มึ – เ ป็ น ใ ค ร  ต อ น นั้ น ก็ ต ก  ใจ   ถามว่าจะไปยังไง จะอยู่ยังไง อีกฝ่ายบอกว่า แล้วแต่  ผ ม วิ นิ จ ฉั ย แ ล้ ว  และในตอนที่ยังอยู่จะให้คนมา ติ ด ก ล้ อ ง ว งจ ร ปิ ด ไ ว้   จ ะ ม อ นิ  เ ตอ  ร์ ดู ต ล อ ด   ทั้งที่ ต น ไ ม่ ไ ด้ ติ ด คุก   ต อ น นั้  น ค ว า ม ดั น ขึ้ น  จากปกติเป็น 160  ต น รี บ ถ่า ย ภ า พ ไ ว้ เ ป็ น ห ลั ก ฐ า น  และยั ง เ จ็ บ ห น้ า อก  จน ถึ ง ต อ น นี้ ”

เเละล่าสุด “เต๋า ทีวีพูล” ประกาศ ห ม อ ชื่ อ ดั ง ถู ก เ ชิ ญ อ อ ก เ เ ล้ ว หลังไล่ “ณวัฒน์” อ อ ก จ า ก โ ร ง พย  า บ า ล ใ น   2 4   ชม. โดยงานนี้ เต๋า ทีวีพูล ก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่า “หมอ โ ร ง พ ย า บา  ล ดั ง ถู ก เ ชิ ญ อ อ ก เรียบร้อยเเล้ว จบข่าว” ท่าม ก ล าง  ช า ว เ น็ ตที่ เ ข้ามาเเสดงความคิดเห็นอย่างมากมาย

 

Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

More in Uncategorized