Connect with us

News

พบเพิ่ม ในจังหวัด

เรียกได้ว่า นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศม นต รีนค รเชียงราย ได้วางมาตรการทำค วามสะอ าดร่วมกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้า และทำความสะอาดบริเวณตลา ดส ดเทศบาล

1 เชียงราย

ซึ่งเป็นตลา ดส ดให ญ่ประจำจังหวัดเชี ยงราย ภายหลังคณะกรรมกา รค วบคุมจังหวัดเชียงราย

ได้มีการตร วจพบก ลุ่มก้อนกา รติ ด C V-19 ในตลาดสดเทศบาล1 จำนวนหลายราย

จึงได้สั่งปิ ดตล าดสด 2 วัน

เทศบาลนครเชียงราย ได้ออกประกาศปิ ดตลา ดสดเทศบาล 1

โดยแจ้งว่าด้วยสถา นกา รณ์กา รแ พร่กระจา ยของ CV-19 ในตลาดสดเทศบาล 1

มีผู้ติ ดเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการแพร่ก ระจา ยเป็นวงกว้าง

โดยพ บผู้ติ ดยืนยันเป็นกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสดเทศบาล ทั้งตลาดตอนเช้า และตลาดตอนเย็น

ดังนั้นเพื่อเป็นการค วบคุมก ารแ พร่กร ะจายของ CV-19 เทศบาลนครเชียงราย

จึงปิดตลาดสดเทศบาล 1 เพื่อทำความสะอาด เป็นเวลา 2 วัน นับแต่วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 เพื่อความปลอ ดภั ยของชาวเชียงราย

โดยเน้นพื้นที่สำคัญ 3 จุดได้แก่ พื้น เขียง แผง

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในตลาดได้อาหารปลอ ดภั ยถูกสุขอนามัย และป้อ งกันและลดคว ามเสี่ย งการแพ ร่ก ระ จายของ C V-19

More in News