Connect with us

News

ปิดเพิ่ม10สถานที่

เรียกได้ว่าเป็นโ ร ค ที่กำลัง แ พ ร่ ร ะ บ า ด ในตอนนี้ ก็คงหนีไม่พ้น โ ร ค โ ค วิ ด นั่นเอง เรียกได้ว่าสร้างความเดือดร้อนและส่งผลก ระท บเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นความเ ดื อ ดร้ อ นเรื่องการดำเนินชี วิ ต ด้านการประกอบอาชีพ ล้วนแล้วแต่เ กิ ดจาก โ ค วิ ด แ ท บทั้งนั้นเลยก็ว่าได้

วันที่ 21 ก.ค. 64 – พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถ านก ารณ์การ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด-1 9 (ศบค.)

แ ถล งผ ลการพิจารณาของที่ประชุม ศปก.ศบค. ว่าเพื่อให้เป็นไปตามเ จต น าร มณ์

และม าตรก าร บั ง คั บ ของข้อกำห น ดฉบับที่ 28 ที่มุ่ งเ น้ นให้ ล ด การเดินทางและการออกนอกเคหสถานของประชาชน

อันจะเป็นประโยชน์ ต่ อ การ ป้ อ ง กั น และ ค ว บ คุ ม การ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด-19

จึงมีข้อเ สน อแนะให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หรือผู้ว่าราชการจังหวัด อ าศั ยอำนาจตามก ฎห ม ายว่าด้วยการ โ ร ค ติ ด ต่ อ พิจารณา

สั่ง ปิ ด สถ านที่กิจการที่มีความ เ สี่ ย ง ต่ อ การ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค ได้แก่

– สนามกีฬาทุกประเภททั้งใน ร่ ม และกลางแ จ้ ง เช่น สนามแบต สนามฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส

– สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนา การ ส ร ะ ว่ า ย น้ำสาธารณะ หรือกิจการอื่นๆใน ทำ น อ งเดียวกัน

– ลานกีฬา

– ศูนย์การแ ส ด งสิ นค้ าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ

– ศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือหอศิลป์

– ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ

– พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ สถานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่งปร ะวั ติศ าสตร์หรือโ บ ร า ณ สถ าน

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อน วั ย เรียน

– ร้านเส ริ มส ว ยร้าน ตั ด ผ ม หรือแ ต่ งผ ม ร้านทำเ ล็ บ หรือร้าน สั ก

– สวนสาธารณะสวนพฤกษศาสตร์ต่างๆ

ทั้งนี้ ยังพิจารณาเปิดสถานที่กิจการที่มีความ เ สี่ ย ง ต่ อ การ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค ภ า ย ใ ต้เ งื่ อนไ ข ค ว บ คุ ม โ ร ค

คือสถานที่รับเลี้ยงเด็กเฉพาะในโร งพย าบ าลและที่มีการ รั บ ตั ว ไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ

สถานที่ดูแลผู้สู งอ า ยุ ตล าดนัดเฉพาะในส่วนที่ข ายอาหารหรือวั ต ถุ ดิ บเพื่อการ บ ริ โ ภ ค

นอกจากนี้ยัง ม อ บ อำ น า จ ให้คณะกรรมการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งหน่ วยงานที่เ กี่ ยวข้ อง

กำกับดูแ ลเ ข้ มง ว ด หากพบว่ามีพื้นที่ที่มีความ เ สี่ ย ง สามารถพิจารณาปิดเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อกำหนดได้

เรียบเรียงโดย                  baandeemestyle

More in News