Connect with us

News

นอสตราดามุสเมืองไทย

  • เรียกได้ว่า เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.63 โหรชื่อดัง โสรัจจะ นวลอยู่ หรือ นอสตราดามุสเมืองไทย ที่ทำนายไว้แม่นจนอกสั่นขวัญแขวน คนแห่แ ช ร์คลิ ปและการทำนาย ทั้งเชื้อโรคกล ายพั น ธุ์โ ค วิ ด-19 ส งครา มเมืองม็อ บใหญ่, เห ตุการ ณ์สึ น า มิ, ยุ บสภา ผ่าดวงน ายกรั ฐมนตรี

นอสตราดามุสเมืองไทย เล่ากับ ฉันมากับดวงว่าการทำนาย เป็นการพูดตามดวงด าว ไม่ได้พูดตามเ หตุกา รณ์ ช่วงปลา ยปีนั้นมีแต่ดาวสงครามโคจรเข้ามาทำให้ประเทศน่ าห่ วง โหรดังทำนายต่อว่า ดวงผู้นำนั้นค่อนข้างพัวพั นกับดวงของประเทศ อย่างไรแล้ว จะแม่นหรือไม่ ให้คุณผู้อ่านเป็นผู้ตั ดสิ น

ผ่อนหนักเป็นเบาได้ โหรชื่อดังบอกว่า คงไม่ได้ แต่อาจช่วยแก้ไขเ หตุการ ณ์เล็ กน้อย อันนี้เป็นไปตามดวงดาว มันก็จะไม่ได้ถู กต้อ งทุกเรื่อง เป็นเพียงการชี้ทางนำทางให้เราเท่านั้น เทียบแล้ว คำทำนายมาจากดวงดาว 50% และอยู่ในมือผู้นำอีก 50% แต่การทำบุญจะช่วยได้อีกหลายเปอร์เซ็นต์ (หลังจากนี้จะมีการเลือกตั้ง?) ถ้าตามดวงดาวมันน่าจะยัง ยังไม่ทราบว่าจะเกิดอะไร มันเป็นช่องว่างสุญญากาศอยู่ อาจจะเป็นหลุ มดำก็ได้ ซึ่งจะเป็นแบบนี้ไปจนถึงปี 2565 ตามดาวมฤ ตยู

2564 ปีชี้ช ะ ตา ดว งท่านจะมีอะไรที่พัวพันเกี่ยวข้องกับด วงเมือ งเยอะมาก ปี 2564 เป็นปีที่สำคัญกับท่านมากที่สุด ถ้าจะเกิดอะไรก็จะมีภายในปีนี้แหละ แต่ก็อยากจะให้ท่านทำบุญเยอะๆ หรือจะเป็นผู้นำทำบุญประเทศเลยก็ได้ ทำบ่อยๆ อาจจะดีขึ้น

ตุลาคม 2564 ระ วั ง เชื้อโ รคกลายพั นธุ์-ผู้นำไทยอันต ร าย โรคร ะบา ด เริ่มระบ าดร้า ยแร งและกล ายพั นธุ์เป็นโร คติ ดต่อไปทั่วโลก

ตั้งแต่ต้นเดือนไทยจะคับขันและเผชิญหน้าต่อวิก ฤต การณ์ของโลกอย่างหนักห น่วงที่สุด จะเกิดแผ่นดินไห วค รั้งยิ่งใหญ่ของไทย ในกรุงเทพฯ ตึกสูงจะพั งทล าย คนจำนวนมาก ถนนหนทางเสี ยหา ย

เกิดไฟไห ม้ทั้ งเมือ ง ผู้ค นร ะส่ำร ะสา ย มีแต่เสีย งร้อ งโห ยหวน เป็นโศ กน าฏกร รมรุ นแร งมาก รัฐบาลจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาสำคัญกับหน่วยงานของรัฐและรัฐวิส าหกิ จต่างๆ

ที่ก่อห วอดขึ้น เกิดความวุ่น วายโ กล าหล เป็นระยะที่นายกรัฐมนตรีจักเป็นอั นตร าย ควรจะเพิ่มการคุ้มค รองให้มากเป็นพิเศษ รัฐบาลประกาศขึ้นภาษีทุกประเภท จะมีอุบั ติภั ยท างทะเล และทางเครื่องบิ น มากกว่าในระยะใด

มีการตายหมู่เป็นร้อย บ้านเมืองก็ยังประสบกับภ าวะเศร ษฐกิ จต กต่ำ หุ้นตกวินาศสันตะโร ศีลธรรมจะเสื่อมโทรม พระอลัชชีกับมนุษย์ลวงโลกจะกำเริบ เสิ บส าน ทำให้ประเทศชาติเสื่อมเสียชื่อเสียง อิสราเอล อียิปต์ และอาหรับ สามผู้ยิ่งใหญ่ เดือนนี้จะได้รับพิษร้ายจากดาวอังคารและมฤตยู จะพบกับปั ญ หาอันหนั กหน่ว ง

ผู้นำของประเทศจะเป็นอั นตร าย หรืออาจมีการเปลี่ ยนตั วผู้นำ ปัญหาตะวันออกกลางซึ่งหวังกันว่าจะสงบลงได้ ระยะนี้เป็นระยะที่เข้าสู่จุดเปร าะ น้ำผึ้งเพียงหยดเดียวก็อาจทำให้ทุกฝ่ายจับอ าวุ ธเข้าห้ำหั่นกันทันที ด้านการแพ ทย์จะค้น พ บยาฉี ดแก้โ รคร้า ย (วั ค ซี น)

ปลา ยเดือ น เรือโดยสารล่ม ตา ยหมู่หล ายสิ บคน จะสูญเสียบุคคลสำคัญของโลกในระยะนี้ เป็นนิมิ ตร้า ยแห่งโลก ย่อมจะวุ่ นวา ยไปทั่ว

อาจจะเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางใต้วิกฤติสุด หาทางแก้ไขไม่ได้ องค์การศาสนาของเราสั่นสะเทือนปลายเดือน ตะวันออกกลางที่ว่ามีลู่ทาง

จะตกลงกันได้นั้น ยังมองไม่เห็นเค้าอันนั้น มีแต่จะเกิดความแ ตกแย กในระหว่างกลุ่มอ าหรั บด้วยกันเอง ทุกอย่างยังไม่อยู่ในสภาพที่จะออ มชอ มกันได้ สหรัฐอเมริกาค งต กต่ำ นโยบายต่างประเทศไร้ผล

More in News