Connect with us

News

ประกาศปิดทั้งหมู่บ้าน

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทุกคนหรือทั่วโลกกำลังให้ความส นใ จเป็นอย่างมาก เป็นข่าวเกี่ยวกับความเ ดื อ ด ร้ อ น และผลกร ะท บที่หลายๆคนต่างก็ปร ะส บกับ ปั ญห านี้กันอย่างมากมาย ตอนนี้หลายๆคนต่างกำลังกั งว ลเพราะการ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค โ ค วิ ด ทวีความรุ นแ ร งมากขึ้น โดยที่ไม่รู้เลยว่าเห ตุก ารณ์จะดีขึ้นหรือลดลงเมื่อไหร่กันแน่

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2564 คณะกร รมการ โ ร ค ติ ด ต่ อ จ.บุรีรัมย์

ได้ออกคำสั่ งกำหนดพื้นที่ ค ว บ คุ ม หรือปิดหมู่บ้านบ้านระเบิก ม.7 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ

ห้ามเข้าออก เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. ถึงวันที่ 1 ส.ค. 64

หลังจากพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ใ น พื้นที่จำนวน 15 ราย และ เ สี่ ย ง สั ม ผั ส อีกหลายราย

ซึ่งการ สั่ ง ปิดหมู่บ้านห้ ามเข้าออก ก็เพื่อเป็นการ ป้ อ ง กั น การแ พ ร่ ก ร ะ จ า ย เ ชื้ อ

หากผู้ใด ฝ่ า ฝื น คำสั่งนี้ มีความ ผิ ด ตามม าตร า 52 แห่งพระราชบัญญัติ โ ร ค ติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558

ต้อง ร ะ ว า ง โ ท ษ จำ คุ กไม่เกิน 1 ปี หรือป รั บไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งป รั บ

ซึ่งช่วงที่สั่ งปิด 14 วัน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด กิ่งกาชาด อ.เฉลิมพระเกียรติ

และองค์การบริหารส่วนต.เจริญสุข จะรับผิ ดช อบในการจัดเสบียงอาหาร

ไปแ จ ก จ่ า ยให้แก่ประชาชน ทั้ง 144 ครัวเรือน

จึงอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนต้องให้ความร่ ว ม มื อ

เพื่อความ ป ล อ ด ภั ย ของทุกคน

นอกจากนั้นก็จะปร ะส า น ทาง โ ร ง พ ย า บ าลมาต ร ว จ ห า เ ชื้ อ

กลุ่มเ สี่ ย ง สั ม  ผั ส ใ น หมู่บ้านระเบิก และหมู่บ้านใกล้เคียง

รวมถึง ฉี ด พ่ น ย า ฆ่ า เ ชื้ อ ในพื้นที่ และหมู่บ้านข้างเคียงอีก 5 หมู่บ้าน

เพื่อป้องกันการ แ พ ร่ ร ะ บ า ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด ดังกล่าวด้วย

เรียบเรียงโดย                      baandeemestyle

More in News