Connect with us

News

ส่งกำลังใจให้ครอบครัว

เรียกได้ว่า วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์เดลี่เมล และนิวยอร์กไทม์ส เผยเรื่องราวสุ ดเศ ร้าของ อาชานติ สมิธ ซึ่งอาศัยในเวสต์ซัสเซกซ์ ของอังกฤษ เธอได้เสี ย ชี วิ ตจา กครอบครัวไป เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังเพิ่งฉลองวันเกิดอายุครบ 18 ปี

ในขณะที่อายุของร่า ง ก ายนั้นเหมือนคนอายุ 144 ปี

อาชานติป่วยด้วยโร คห ายากทางพั นธุกร รมที่ชื่อว่า ฮัดชินสัน-กิลฟอร์ด โพรจีเรีย ซินโดรม (Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome) เรียกสั้น ๆ ว่า

โร คโพรจีเรีย หรือที่รู้จักกันว่า โร คชร าในเด็ก ซึ่งบางครั้งถูกเรียกว่า โ ร คเบนจามิน บัตตัน (Benjamin Button) ตามตัวละครในภาพยนตร์ที่เกิดมาพร้อมความผิดปกติทางร่า งกา ย มีสภาพเหมือนค นช รา

ฟีบี หลุยส์ สมิธ วัย 36 ปี แม่ของอาชานติ เผยถึงลูกสาวอย่างภาคภูมิใจว่า

เธอเป็นเด็กที่สดใสและมีพลังใจที่แข็งแกร่ง ตลอดชีวิตที่ผ่านมา ลูกสาวไม่ยอมปล่อยให้โร คประหล าดนี้มาทำร้า ยหรือส่งผลกร ะท บต่ อจิ ตใ จ

รวมทั้งคนรอบข้างก็รักและเอ็นดูเธอมาก ทุกคนต่างสัมผัสได้ถึงความเข้ มแข็ งของเธอ

โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ทางครอบครัวเพิ่งจะจัดงา นฉลอ งวันเกิ ด 18 ปีให้กับอาชานติ มีจัดเลี้ย งปาร์ตี้และดื่ มสังส รรค์ มีคนที่ทั้งครอบครัว คนรู้จักและเพื่อน ๆ ไปร่วมมากมาย

โดยทางครอ บค รัวเผ ยว่า อยากให้เธอได้สัมผัสประสบก ารณ์ชี วิ ต วั ยรุ่ นเช่นเดียวกับค นป ก ติทั่ว ๆ ไป ซึ่งมันทำให้ลู กสา วสนุ กและมีความสุขมาก ๆ

แต่โช คร้า ย ในขณะที่โร คโพ รจีเรียไม่ส่งผ ลต่อจิ ตใ จของอาชานติ แต่ไม่ใช่สำหรับร่างกายของเธ อ โ ร คร้า ยนี้มันส่งผลต่อการเคลื่อนไหว

ครอ บครั วเผยว่า เธอมีอาการส ะโพ กหั กและต้องรักษาถึง 3 ครั้ง แล้วสุดท้ายมันก็หักออกมาอีก นอกจากนี้ยังทำให้เกิ ดปั ญห าเกี่ยวกับหัวใจอย่างรุ นแร ง ตามมาด้วยโรค แท รกซ้อนอื่น ๆ

จนกร ะทั่ งเมื่อวันที่ 17 กรฎาคม ที่ผ่านมา อาชานติ ได้จากไปอย่างสง บด้วยภาว ะหั วใ จล้ มเหล ว โดยอายุตามสภา พร่างกา ยของเธอขณะที่เสี ยชี วิ ตคือ 144 ปี

ทางครอบครัวต่างรู้สึกเศร้ าเสี ยใ จและอาลัยต่อการสู ญเสี ยครั้งนี้อย่างที่สุด

“แม่ หนูรักแม่ แม่ต้องปล่อยหนูไปนะ” ฟีบี กล่าวย้อนถึงคำพูดสุดท้ายจากลูกสาว

ครอบครั วต่างรู้สึกเศร้ าเสี ยใ จ

ครอบครั วต่างรู้สึกเศร้ าเสี ยใ จ

More in News