Connect with us

News

ยินดีต้อนรับ ลุงโทนี่

เรียกได้ว่า นาย ชนินทร์ รุ่งธนเกียรติรองโฆษกพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพ ร่ร ะบา ดขอ งโ ค วิ ด-1 9 ในปัจจุบันยังคงรุนแรง เพราะยังปร าก ฎภาพประชาชนนอนตา ยข้างถนน

โรงพยาบาลหลักของรัฐปร ะก าศปิ ดรับผู้ป่ว ยที่ไม่ได้นัดหม ายไว้ล่วงหน้า ประชาชนต่อคิวรอเพื่ อตร วจหาเชื้ อด้วยวิธี rt-CPR ซึ่งทำให้เกิดปัญหาคอข วดในการรับเข้ารักษาตัวของประชาชน

ซึ่งปัญห าที่สำ คัญคือ ความต้องการใช้การตรว จหาเชื้ อด้วยวิธี rt-PCR สูงเกินจำนวนเครื่องที่มี

ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรั ฐม นต รี ได้เคยเส นอให้รัฐบ าลนำเทคโนโลยี CovidNudge RT-PCR test มาใช้ในการตรวจห าเชื้ อโ ค วิ ด-1 9 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีมีงานวิจัยรองรับว่ามีความแม่นยำ 99.9% เทียบเท่าการตรวจแบบ rt-PCR สะดวกกว่าเพราะตรวจที่กระพุ้ งแก้   ขนาดเล็ก รู้ผลได้รวดเร็วภายใน 90 นาที

เพราะไม่ต้องนำเชื้ อเข้าห้องแลป สามารถดำเนินการที่ใดก็ได้ จึงกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆให้ใช้เพิ่มศัก ยภา พในการตรว จได้รว ดเร็ว  ซึ่งเหมาะกับสถ านการ ณ์การตร วจห าเชื้ อโ ควิ ดในพื้ นที่ สีแด ง 13 จังหวัดเป็นอย่างมาก

โดยขณะนี้ CovidNudge อยู่ระหว่างขั้นตอนการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์การ ตรวจเ ชื้อโ ค วิ ด-19 กับองค์การอาหารและยา (อย.) มาหลายเดือนแล้ว จึงอยากสอบถาม อย. ว่า สามารถเร่งรัดดำเนินการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ CovidNudge ได้เร็วขึ้นหรือไม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจห าเชื้ อได้อย่างรวดเร็วในครั้งเดียว ลดภาระการตรวจห าเชื้ อซ้ำ และแก้ปัญหาค อขว ดผู้ติ ดเชื้ อรอการตรวจ rt-PCR ในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น

จากในรายการแคร์ คลับเฮาส์ เมื่อคืน27 ก.ค.6 ดร.ทักษิณ ยืนยันว่า สถาบันการแพทย์ในไทยได้ทดสอบประสิทธิภาพมาตั้งแต่ต้นปี 2564 แล้ว ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ขณะที่ CovidNudge ได้ผ่านการขึ้นทะเบียน

อย.ของสหรัฐ (FDA) แล้วและใช้แพร่หลายในอังกฤษรวมถึงประเทศอื่น แสดงให้เห็นว่าเครื่องนี้ได้รับการยอ มรั บจากต่างประเทศมาแล้ว คนไทยจึงควรจะได้ใช้เทคโนโลยีนี้ด้วย

ดร.ทักษิณ ได้เป็นผู้ร่วมดำเนินรายการ พร้อมเผยความคื บหน้ าของ CovidNudge RT-PCR test ที่เขาจะนำมาบริจาค CovidNudgeให้คนไทย

ผ่านทางมูลนิธิไทยคม ระบุว่า ขณะนี้รอการอนุ มัติ

อย. เพราะที่ตรวจของ DNA Nudge เป็น PCR ถ้า อย.อนุมัติ จะบริจาคผ่านมู ลนิ ธิ ไท ยค ม

More in News