Connect with us

News

พลวัฒน์ และบ้านทรงไทย

เรียกได้ว่า นายชินวัฒน์ บำรุงพืช กรรมการผู้จัดการโรงงานบริษัท พลวัฒน์ เอนจิเนียริ่ง ซัพพลาย ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เรามาชมกันเลย..

ได้นำผู้สื่อข่าวเข้าชมบริเวณสถานที่ตั้งศูนย์พักคอย

หรือ Community Isolation ซึ่งตั้งเป็นเต็นท์สีขาวขนาดใหญ่

บริเวณที่ดินว่างเปล่าเนื้อที่ 1 ไร่ ห่างจากตัวอาคารประมาณ 200 เมตร

เพื่อเป็นที่พักคอยรองรับหากมีพนักงานของบริษัทติดเชื้อ

โดยภายในมีการจัดตั้งเตียงกระดาษจำนวน 12 เตียงและยังขยายได้ถึง 16 เตียง

มีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ตู้สำหรับบุคคล พัดลมขนาดใหญ่

ระบบบำบัดน้ำเสีย และกล้องวงจรปิด

นายชินวัฒน์ เปิดเผยว่า โรงงานของตนเปิดมาประมาณ 26 ปี

เป็นโรงงานที่ผลิตเครื่องทำแม่พิมพ์ และแม่พิมพ์ รวมทั้งอุปกรณ์ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

มีพนักงาน 75 คน โดยที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มเกิดส ถ าน กา รณ์โ ค วิ ด

ได้มีการวางแนวทางป้อ งกั นพนักงานติ ดเชื้ อ

เนื่องจากจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าแล้ว

ยังเป็นการลดการเสี่ยงการแพร่ระบาด โดยปัจจุบันมีมาตรการให้พนักงานรายงานตัวทั้งเข้าและออกจากโรงงานจนถึงบ้าน

ด้วยการลงรูปและสถานที่ที่แวะระหว่างทาง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและการเกิดไทม์ไลน์ หากติดเชื้อ ซึ่งพนักงานให้ความร่วมมือดี

เมื่อกลับถึงบ้านก็จะส่งรูปไปยังกลุ่มไลน์ สู้โ ค วิ ด ของโรงงาน

ขณะเดียวกันทางโรง ง านก็จะแจ้งข่า วส ารให้ทราบในกลุ่ มไ ลน์

ขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มของผู้บริหาร ที่จะดำเนินการรา ยงา นตั วทุกวันเช่นเดียวกัน

นายชินวัฒน์ กล่าวว่า ปัจจุบันให้พนักงานเตรี ยมพร้ อมกับการติ ดเชื้ อ โค วิ ด เนื่องจาก สถ านกา รณ์รุ นแร  งขึ้น โดยหากป้อ งกั นตัวดีแล้ว ยังพลาดติดเชื้อก็จะเข้าสู้ศูนย์พักคอยที่เตรียมไว้ โดยทางโรงงานได้ประสานไปยังนายอำเภอ สาธารณสุข ท้องถิ่นในการดูแลตามระ บ บ และหากสถ านก ารณ์รุ่ นแ รงมาก

ถึงขนาดต้องบับเบิล แอนด์ ซีล ให้พนักงานมาพักในโร งงา นทั้งหมด โดยไม่ต้องกลับบ้าน ก็เตรีย มอาค ารโรงงานขนาดใหญ่เอาไว้ และพร้อมที่จะให้ใช้เรือนไท ยที่ตนเพิ่งสร้างได้ไม่นานราคา 40 ล้านบาท เพื่อให้พนั กงานได้อยู่ และทำงานได้ในทุกวัน โดยจะมีอาห าร มาส่งให้ต่อเนื่อง และสิ่งที่สำคัญคือการล ดปริม าณขย ะ ด้วยการไม่ใช้วัส ดุที่ใช้แล้วทิ้ ง

โดยในศูนย์พั กค อยที่สร้า งขึ้นจะมีจานชา มช้อ นไว้ให้ใช้ แล้วล้าง ล ดปริ ม าณข ยะ คาดว่าหากทุกโร งง านมีการเตรียมพร้อม และมีมาตรการป้องกัน ดูแลชัดเ จนก็จะทำให้การแพ ร่ ระ บา ดลดน้อยลงได้

อย่างไรก็ตามนายชินวัฒน์ ยังกล่าวด้วยว่า การปิ ดโ รงง านจะเป็นเรื่องที่กร ะท บอย่างมาก อยากให้ทุกโร งงา นหาทางป้ องกั นและรับมือมากกว่า เพราะจะกร ะท บคนงานจำนวนมาก และกระทบความเชื่ อมั่ นกับลูกค้าด้วย

More in News