Connect with us

News

ไม่ให้เดินทางข้ามจังหวัด

เรียกได้ว่า เมื่อวาน ศบค. ได้มีมติขย ายเวลาล็ อกด าวน์ อีก 14 วัน นอกจากนี้ในที่ปร ะชุ มยังมีม ติข ยายพื้นที่ค วบคุ มสู งสุ ดและเข้ มง วด หรือพื้นที่สีแด งเข้ ม จากเดิม 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด ดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร 2.กาญจนบุรี 3.ชลบุรี 4.ฉะเชิงเทรา 5.ตาก 6.นครปฐม 7.นครนายก 8.นครราชสีมา 9.นราธิวาส 10.นนทบุรี

11.ปทุมธานี 12.ประจวบคีรีขันธ์ 13.ปราจีนบุรี 14.ปัตตานี 15.พระนครศรีอยุธยา 16.เพชรบุรี 17.เพชรบูรณ์ 18.ยะลา 19.ระยอง 20.ราชบุรี

21.ลพบุรี 22.สงขลา 23.สิงห์บุรี 24.สมุทรปราการ 25.สมุทรสงคราม 26.สมุทรสาคร 27.สระบุรี 28.สุพรรณบุรี 29.อ่างทอง

ส่วนการเดิ นท างข้ ามจังหวัดนั้น ให้ประชาชนหลี กเลี่ ยง

หรือช ะล อกา รเดินท างข้า มพื้ นที่จังหวัดในช่วงระย ะเวล านี้โด ยไม่มีเห ตุจำเป็ น

เพื่อประโยช น์ส่ วนรว ม กร ณีที่จำเป็นต้องเดิ นทา งข้ามเขตพื้นที่

อาจไม่ได้รับคว ามส ะด วกในการเดินทางและอาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ

ให้พนักงานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติตามม าต รการข้ อห้ าม

ข้อยกเว้นและแ นวปฏิ บัติรว มทั้งการพิ จา รณากรณี

หรือบุคคลที่ได้รับการยกเว้ นต ามที่กำ หน ดไว้ในข้อ 5 แห่ง

ข้อกำหนดฉบับที่ 28 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564

การกำห นดเงื่อนไ ขใช้เส้ นทางคมนาคม

และการตรวจคัด กร องการเดิน ทางเฉพา ะเขตพื้นที่ควบคุมสู งสุ ดและเข้มง วด

ให้กับพนั กง านเจ้าหน้าที่โดยการสนับสนุนจากปฎิบัติการจากศูน ย์ปฏิ บัติการแก้ไขสถานก ารณ์ฉุ กเฉิ นด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจหรือจุดสกัดในเส้นทางคมนาคมเข้าออกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

เพื่อการคั ดกร องชะลอหรือสกัดกั้นการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ค วบคุม สูงสุดและเข้มงวด

เพื่อเดิ นทา งไปยังพื้นที่อื่น

โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่ศู นย์ป ฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด -1 9

กำหนดเป็นระยะเวลาต่อเนื่ องอย่างน้อย 14 วัน

กำหนดให้บรร ดามา ตรกา ร ข้อห้าม และข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่ควบ คุม สูงสุ ดและเข้มงวด ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด (ฉบับที่ 28)

ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ได้แก่ การล ดและจำกั ดก ารเคลื่อ นย้า ยเดินทาง การห้ามออกน อกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 04.00น. ของวันรุ่งขึ้น

การขนส่งสา ธ ารณะ การปฏิ บั ติงา นของส่วนราชการ หน่ วยง านของรั ฐและภาคเอกชน และม าต รการควบคุมบูร ณาการเร่ งด่ว นสำหรับสถ านที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง รวมถึงบรรดามาตรการ หลักเก ณฑ์

More in News