Connect with us

News

ร่วมยินดีไชยวัฒน์ ศรแสงดี

เรียกได้ว่า คนโช ค ดีถูกรางวัลที่1 ที่ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ เมื่อบ่ายของวันที่ 2ส.ค.64เวลา 14.00น.ผู้สื่ อข่ าวได้รับแจ้ งว่า มีผู้โช ค ดีถูกรางวัลที่1ของ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่

ต่อมา นายอัจฉริยะพงษ์ ปันฟอง ผญบ.แม่ขมิง ม.2 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่

ว่าผู้ที่โชคดีคือลูกบ้านของต นเองชื่อนายไชยวัฒน์ ศรแสงดี บ้านเลขที่186 /1 ม.2 มีภรรยา อยู่บ้านม่วงคำ ม.1ชื่อว่านางราตรี ศรแสงดี หรือมะโนวรณ์

ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านปรากฎว่าปิดประตูบ้าน พบนายประดิ ษฐ์ มะโนวรณ์ พ่อของนางราตรี ฯผู้โชคดี ซึ่งได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า นายจำนงค์หรือไชยวัฒน์ ศรแสงดี

เป็นลูกเขยตนมาได้สามสี่เดือ นนี่แหละและอาศัยอยู่ที่บ้านหลังที่งูเห่ าเข้าบ้าน จะไปๆมามา บางวันก็นอนพักอยู่ที่นี่

บางวันก็ไปน อนพั กที่ขมิง สลับกัน แต่วันนี้ไม่ได้อยู่บ้าน

เห็นชวนลูกสาวออกบ้านไปตั้งแ ต่เช้า บอกว่าจะไปแ จ้งคว ามไว้ที่โรงพักแล้วคงจะไปทำงานต่อที่ อ.ลอง จ.แพร่

เพราะสองคน ลูกเข ยกับลูกสาว ไปทำงานที่นั่นสงสัยเย็นๆคงกลับ

พ่อตาคน ดวงเ ฮง เผยว่าได้ยินลูกเขยว่าจะไปแก้บนหลวงพ่อทันใจที่ศั กดิ์สิ ทธิ์วัดแม่ขมิง

ที่ชาวบ้านเค ารพนั บถื อและเจ้าที่ ที่บ้านส่วนเงินที่ได้มาก็จะเก็บฝากธน าค ารไว้ก่อ น และจะทำบุญบ้าง ได้ยินว่าจะซื้อรถ4 ประตูซักคันหนึ่งไว้ใช้

เพราะไปทำงานต่ างประเ ทศมาหลายปีเงินเห ลือเก็บไว้มีเล็ก น้อยและก่อนหน้านี้ที่หวยจะออกได้เห็นคนขับรถยนต์ 4 ประตูยี่ห้อหนึ่งผ่านหน้าบ้านไปถ้าถูกห วยรา งวัลที่1จะซื้อรถใหม่สี่ประตูไว้ซักคันหนึ่ง

พอถึงการประก าศผลร างวั ลลอตเตอรี่วันที่1 ออกมา ก็ถูกจริงๆ

และได้แจ้ งล งบันทึกปร ะจำวั นไว้ที่ สภ.วังชิ้นไว้เป็นหลั กฐ าน

เมื่อเวลา09.55น. ของเช้าวันนี้ 2 ส.ค.64นางราตรี ศรแสงดี อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 186/1บ.แม่ขมิง ม.2 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่

พร้อมด้วยนายไชยวัฒน์ ศรแสงดี สามี เดินทางไปพ บ พ.ต.ต.จีรศักดิ์ นาคำ สว.(สอ บสว น)สภ.วังชิ้น จ.แพร่

แจ้งว่าตนเองถูกสลากกิ นแบ่ ง รัฐ บา ลหรือลอตเตอรี่

รางวัลที่1 ประจำวันที่ 1 ส.ค.64 หมายเลข 910261 งวดที่ 30

เลขที่ 20 มาเพื่อขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลั กฐา น

เนื่องจากกลัวว่าจะมีปั ญห าเหมือ นคนที่ได้ถู กรางวัลและเป็นข่า วมา

ยินดีด้วยจร้า

ยินดีด้วยจร้า

ยินดีด้วยจร้า

More in News