Connect with us

News

ประกาศไม่มีกำหนด

เรียกได้ว่า ทวีความรุ นแร งอยู่ในขณะนี้ ทำให้มีพื้นที่สีแด งเข้มกว่า 29 จังหวัด ดังนั้นทางกร มก ารข นส่งทางบ กได้ประกาศล่าสุด งดทำใบขั บขี่ทั่วประเทศจนกว่าจะมีการเปลี่ย นแป ลง

ส่ว นการต่อท ะเบียน รถกับชำระภ า ษี

ยังค งทำได้อยู่ เพื่อไม่ให้ค นมาร วมตัวกันจำนว นมากจนกลา ยเป็นอีกคลั สเต อร์ของการร ะบ า ด

หนึ่งในนั้นก็คือ ก ารรว มตั วทำใบขับขี่ที่สำนั กงา นข นส่ง

โดยวันที่ 4 สิงหาคม 2564 กรมกา รข นส่งท างบก

รายงาน นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีก รมก ารข นส่งท างบก

เปิดเผยว่า หลังจ ากมีการประก าศเพิ่มพื้นที่ควบ คุ มสูงสุ ดและเข้ มง วด (พื้นที่สีแด ง เข้ ม)

รว มทั้งสิ้น 29 จังหวัด

ทางก รมการข นส่งทา งบก จึงต้องกำหนดมาตรก ารและการบริการประช าชนให้สอด คล้ องกับข้อกำหนด

ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ดังนี้

1. ง ด ให้บ ริการด้ านใบอนุ ญ าตขับรถตา มกฎหม ายว่าด้วยรถยนต์

และใบอนุญา ตเป็นผู้ประ จำรถ ณ สำนักงานข นส่งทุ กแห่งทั่วประเทศ

ทุกก รณีจนกว่ าจะมีประ กาศย กเลิ กสถ านก ารณ์ฉุ กเฉิ นหรือมีประกา ศเป็นอย่างอื่น

ในส่วนเอกสารปร ะกอ บคำขอรั บหรือข อต่ ออ ายุใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์, หนังสือรับรองการผ่านกา รอบรมและทด สอบ, คำขอที่ดำเนิ นก ารไม่แล้วเสร็ จใน 90 วัน,

ผ ลผ่านก ารอบร มผ่า นอีเลิร์นนิ่งที่สิ้นอ ายุตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564

อนุโ ลมให้ใช้เป็นเ อก สารประกอบการดำเนิ นการได้จนถึง 31 ธันวาคม 2564

ส่ว นใบขับ ขี่และใบอนุ ญา ตเป็นผู้ประจำรถที่หม ดอา ยุไปแล้ว

สามารถใช้แส ดงต่อหน้าเจ้า หน้ าที่ตำ รว จได้ถึงวันที่ 30 กันยายนนี้

3. บริการชำร ะภา ษี รถประจำปี สำหรับสำนักงานข นส่ง 29 จัง หวัด

สามา รถเปิ ดให้บริก ารเฉพ าะต่อภ าษีแบบได รฟ์ ทรู ซึ่งตั้งอยู่ภายในบ ริเว ณสำนักงานขนส่งจังหวัด

หรือชำระภ าษีร ถปร ะจำปีผ่ านช่ องทาง ออนไ ลน์ เว็บไซต์ กรมการขนส่งทา งบ ก เท่านั้น ส่วนจังหวัดอื่นสา มารถให้บริการได้ทุกช่องทางตา มปกติ ยึดตามประ ก าศจังหวัดเป็นสำคัญ

4. รถต ามก ฎหม ายว่าด้วยการข นส่งทา งบก เช่น รถตู้โดยสาร รถบรรทุก ให้มาดำเนินการด้า นทะเบี ยนและภาษีรถได้ตามเวลาที่กำหนด

5. ไม่มีกา รออ กหน่วยเคลื่อ นที่ด้า นทะเบี ยนร ถและภ าษีรถ และด้านใบขับขี่

ที่ห้างสร รพสิ นค้ าหรือแห ล่งชุม ช นหรือศูนย์บริการร่วมใน 29 จังหวัด ส่วนจังหวัดอื่นสามารถให้บริการได้ทุกช่องทางตามปกติ ยึดตามประกาศจังหวั ดเป็นสำคัญ

More in News