Connect with us

News

ประกาศเปิดเทอม

เรียกได้ว่า กระท รวงศึ กษ าธิการ (ศธ.) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ พร้อม นพ.โอ ภา ส การ์ยกวินพงศ์ อธิบดีกรมคว บคุ มโร ค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และผู้บริหารระดั บสู งของ ศธ. ร่วมแถ ลงข่า ว

เตรียมความพร้อมเปิดภา คเรียนที่ 2/2564

สถานศึ กษ าปลอ ดภั ย เด็กได้รับวั คซี นถ้วนหน้า

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ศธ. ได้เฝ้าร ะวั ง

และติดตามสถานก ารณ์ก ารแพ ร่ก ระจ ายของ CV-19

อย่างใก ล้ชิ ดและมีการถอดบทเรียนจากกา รจั ดการเรียนการสอน 5 รูปแบบ

หรือ 5 On ในภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการเปิดภาคเรียนต่อไปให้มีความปลอ ดภั ยและมีประสิท ธิภ าพ

ซึ่งจากการหารือร่วมกันระหว่าง ศธ. กับ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

และกระทรวงมหาดไทย (มท.) เบื้องต้นมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้แก่

1.แผนการฉี ดวั คซี น Pizer 2 เข็ ม แก่กลุ่มผู้ที่มีอายุ 12 ปี จนถึง 17 ปี 11 เดือน 29

วัน ณ วันที่ฉี ด โดยจะอนุโลมให้แก่ กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุเกิน 17 ปี 11 เดือน 29 วันด้วย

ซึ่งจะครอบคลุมนักเรียนนักศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือ เทียบเท่า รวมถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุ 12 ปี

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อไปว่า โดยในเดือนตุลาคมเป็นตันไปจะเริ่มฉี ดให้แก่นักเรียน

นักศึกษา ในพื้นที่ควบคุมสู งสุ ดและเข้ มงว ด (สีแดงเช้ม) จำนวน 29 จังหวัดก่อน แต่ตั้งเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน ได้รับวั คซี น Pizer เข็ มที่ 1 อย่างครบถ้วน

ซึ่งที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. เป็นประธาน ได้อนุ มัติในหลักการให้ฉี ดวั คซี นไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษาทุกสังกัด กว่า 4.5 ล้าน

องค์กรปกครองส่วน ท้ องถิ่น โรงเรียนการศึกษาพระปริยั ติร รม โรงเรียนตำรวจตระเวนชา ยแ ดน และกรุงเทพมหานคร

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า 2.แผนการดำเนินโครงกา รโรงเรียน Sandbox Safety Zone in School (SSS) ซึ่งเป็นมาตรการสำหรับโรงเรียนประจำ เช่น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนเอกชนที่มีความพร้อม

โดย ศธ.จะประสานกับ สธ. ในการลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนที่จะประสงค์เข้าโครงการว่าเป็นไปตามม าตร กา รที่วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้ การเป็นโรงเรียน SSS มีเงื่ อนไ ข 3 ข้อ คือ

1. เป็นโรงเรี ยนประจำ

2. เป็นไปตามคว ามสมั ครใจ

3. ผ่านก ารป ระเมิ นความพร้อม

More in News