Connect with us

News

ตามหาอีก6คน

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทุกคนหรือทั่วโลกกำลังให้ความส นใ จเป็นอย่างมาก เป็นข่าวเกี่ยวกับความเ ดื อ ด ร้ อ น และผลกร ะท บที่หลายๆคนต่างก็ปร ะส บกับ ปั ญห านี้กันอย่างมากมาย ตอนนี้หลายๆคนต่างกำลังกั งว ลเพราะการ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค โ ค วิ ด ทวีความรุ นแ ร งมากขึ้น โดยที่ไม่รู้เลยว่าเห ตุก ารณ์จะดีขึ้นหรือลดลงเมื่อไหร่กันแน่

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 14 ก.ย.64 ที่ห น้ าอ า ค า รผู้ ป่ ว ย น อ ก

สถานที่ตั้ งค ลิ นิ ก โ ร ค ร ะบ บทางเ ดิ น ห า ย ใ จ โร งพย าบ าลมหาราช นครราชสีมา

พบประชาชน ท ย อ ย มา ต ร ว จ ห า เ  ชื้อ กันมากกว่าปกติ โดยมีนพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์

รองผู้อำนวยการฯ พร้อม บุ ค ล า ก ร ทางการแ พ ท ย์ ดำเนินการ คั ด ก ร อ ง ตามหลัก ร ะ บ า ด วิ ท ย า

และ ต ร ว จ ห า เ ชื้ อ ด้วยวิธี RT-PCR ต้องใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมง จึงทราบผล ยื น ยั น

นพ.เจษฏ์ เ ปิ ดเ ผ ยว่า ช่วงสายที่ผ่านมา หลังฝ นหยุดต กมีประชาชนที่มีความ วิ ต ก กั ง ว ล

กรณีมีไ ทม์ไ ลน์เ ชื่ อ ม โ ย ง กับค ลั สเ ต อ ร์ ตลาดสุรนารีชื่อเดิมตลาดสุรนคร เมืองใหม่

ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ าและบุคคลในครอบครัว หรือผู้เ กี่ ย ว ข้ อ ง เคยเดินทางไป ซื้ อ ผั ก ผลไม้ในตลาดสุรนารี

รวมทั้งตลาดย่าโม ตลาดประปาและตลาดส ด ใ น ท้ อ ง ถิ่ น ม า ต ร ว จ ห า เ ชื้ อ กันอย่างต่ อเ นื่ อง

เบื้องต้นทราบผลยื นยั นติ ดเ ชื้ อกว่า 30 ราย ส่วนหนึ่งมีปร ะวั ติเ ชื่ อมโ ย งเ กี่ ยวข้ องกับตลาดสุรนารี

ในฐานะผู้ค้ าและมีกิจกรรมทางสังคมร่ วมกัน แต่ต้องรอผลการ ส อ บ ส ว น โ ร ค เพื่อความ ชั ด เจนอีกครั้ง

ด้านนพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแ พ ท ย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา กล่าวว่า

ความ คื บ ห น้ า การเ ฝ้ า ร ะ วั ง และ ส อ บ ส ว น ค ลั ส เ ต อ ร์ตลาดสุรนารี การ ต ร ว จ ATK

กลุ่ม เ สี่ ย ง รวม 1,444 ราย พบ เ ชื้ อ 74 ราย โดยมี 68 ราย ได้เข้ารับการ รั ก ษ า อ า ก า ร ป่ ว ย ที่ รพ.มหาราช

รพ.เทพรัตน์ รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ รพ.ต่างๆ ส่วนอีก 6 ราย

ที่มีผล ต ร ว จ ATK บวก ข้ อ มู ล ร ะ บุ เป็นบุคคลนอกพื้นที่และไม่สามารถ ติ ด ต่ อ ได้

ทั้งนี้ได้ปร ะส านไปยังศูนย์ปฏิบัติการ ค ว บ คุ ม โ ร ค อำเภอ (ศปก.อ.)

ในพื้นที่ 32 อำเภอ ปร ะก า ศ แ จ้ งเ ตื อ นให้ประชาชนที่ไปซื้ อสิ นค้ า ใช้ บ ริ ก า ร ตลาดสุรนารี

ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค ถึงวันที่ 9 กย. ให้ ติ ด ต่ อ โร งพย าบ าลใกล้บ้าน

เพื่อประเมินความ เ สี่ ย ง และรับการ ต ร ว จ ห า เ ชื้ อ โ ค วิ ด-19

เรียบเรียงโดย                      baandeemestyle

More in News