Connect with us

News

คนชอบกินหมูกระทะ

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังโด่งดัง และมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายในกร ะแ สโลกโซเชียลเลยทีเดียว เพราะเป็นข่าวที่เหล่าบรรดาค อข่าวหรือชาวเน็ตทั้งหลายกำลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก ที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในกระแสโลกโซเชียลอยู่ในตอนนี้

จากกรณี มีร ายง านพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ “โ ร ค ไ ข้ หู ดั บ” ในพื้นที่ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ถึง 14 ราย

และมีผู้จากไปแล้ว 3 ราย ใ น ร อ บ เ ดื อ นที่ผ่านมา เบื้องต้นพบว่า

ต้นเ ห ตุมาจากหมูที่ชาวบ้านลั กล อ บเ ชื อ ด เอง โดยไม่ ผ่ า นโ ร ง ฆ่ า สั ต ว์ที่มีม าตรฐ าน

เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่ 15 ก.ย. นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา

ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการเ ร่ งด่ ว น

ภ ายหลังเ ปิ ดเ ผ ยว่า ที่ประชุมได้วางม าตรก ารแ ก้ไ ขสถ านก ารณ์

ว่าจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้ทราบถึงโ ท ษ

ของการรับประทานอาหารที่เป็นหมูดิบ รวมถึงการ สั ม ผั ส หมูที่อาจจะ ติ ด เ ชื้ อ ของ โ ร ค หู ดั บ

พร้อมทั้งจะมีการจัดระบบสำหรับผู้ประกอบการเลี้ยงหมูในพื้นที่ให้ถูกต้องตามก ฎ ห ม า ย และถูก สุ ข อ น า มั ย

นอกจากนี้ยังได้ประสานไปยัง ป ศุ สั ต ว์ จังหวัด เพื่อแนะนำแนวทางในการดำเนินการ เ ชื่ อ ม โ ย ง ผู้ประกอบการในพื้นที่

ให้สามารถนำหมูเข้าสู่ โ ร ง ฆ่ า สั ต ว์ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอเสิงสางมี โ ร ง ฆ่ า สั ต ว์ขนาดเล็กเพียงแห่งเดียว

จึงทำให้มีกลุ่ม ลั ก ล อ บ เ ชื อ ด หมูเอง จนเ กิ ด ปั ญ ห า หมู ติ ด โ ร ค ห ลุ ด ร อ ด เข้ามาในพื้นที่

สำหรับ โ ร ค ไ ข้ หู ดั บ ที่ เ กิ ด ขึ้นนั้น จากการ ส อ บ ถ ามผู้ ป่ ว ย บางราย ปร าก ฏว่าไม่มีพฤติกรรมในการรับประทานหมูดิบ

แต่ชอบรับประทานหมูกระทะเป็นประจำ จึงตั้งข้อ ส ง สั ย ว่าอาจจะ ย่ า ง หมูไม่ สุ กดี หรือใช้ตะเกียบอันเดียวทั้งคีบหมูดิบ และคีบหมูสุกรับประทานปะปนกันไป

จนทำให้ เ ชื้ อ โ ร ค เข้าสู่ ร่ า ง ก า ย ดังกล่าว โดย อ า ก า ร ของผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ร ค หู ดับ หลังจากได้ รั บ เ ชื้ อ ภ า ย ใ น 3 ชั่วโมงหรือไม่เกิน 3 วัน

จะพบ อ า ก า ร เบื้องต้นตั้งแต่ มี ไ ข้ ถ่ า ย เ ห ล ว และ ป ว ด หั ว หาก ติ ด เ ชื้ อ แล้วไม่ได้ทำการ รั ก ษ า โดยเร็ว เมื่อ เ ชื้ อ ขึ้นไปถึงส ม อ ง ก็อาจทำให้จากไปหรือหู ดั บ ได้

ในส่วนของการ ป้ อ ง กั นการแ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค หู ดั บ มี 3 ส่วนด้วยกัน คือ เริ่มจากผู้เลี้ยงหมูและผู้ข ายหมูต้องดูแลเรื่องสุ ขภ าพอ น า มั ย ของหมูที่เลี้ยงให้ดี

และไม่จำ ห น่ า ย หมู ป่ ว ย ให้กับผู้ บ ริ โ ภ ค ส่วนที่ 2 คือผู้ที่ประกอบ อ า ห า ร หากมี บ า ด แ ผ ล ต้อง ส ว ม ถุ ง มื อ เพื่อ ป้ อ ง กันเ ชื้ อ ส่วนที่ 3 คือผู้ บ ริ โ ภ ค ไม่ควรรับประทานหมูดิบ

เช่น เมนูลาบดิบ ก้อยดิบ หากจะรับประทานหมูควรป รุ งให้สุ ก โดยใช้ความ ร้ อ น อย่างน้อย 10 นาทีขึ้นไปเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มี เ ชื้ อ ดั ง กล่าว

เรียบเรียงโดย                    baandeemestyle

More in News