Connect with us

News

กรมอุตุฯเตือน34จังหวัด

เรียกได้ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนกำลังติดตามกันอย่างมากมาย และเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์ทุกคนโดยตรงเลยทีเดียว เกี่ยวกับสภาพดิน-ฟ้า-อากาศ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เกิดผลกระทบกับทุกๆคนได้เป็นอย่างมาก เรามาชมเรื่องราวกันเลยนะจ๊ะ

วันที่ 12 ก.ย.64 กรมอุตุนิยมวิทยา รายงาน พย าก รณ์ อ า ก า ศ 24 ชั่วโมงข้างห น้ า

บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝ นต กห นั กถึงหนักมากบางพื้นที่

ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝ นต กห นั กบางแห่ง

ขอให้ประชาชนที่ อ า ศั ย อยู่ในพื้นที่เ สี่ ย ง ภั ย บริเวณดังกล่าว

ร ะวั งอั น ต ร า ย จากฝ นต กห นั กและฝ นที่ต กสะสม

ซึ่งอาจทำให้เ กิ ดน้ำ ท่ ว ม ฉั บ พ ลั น และ น้ำ ป่ า ไ ห ล ห ล า ก ไว้ด้วย

สำหรับค ลื่ น ล ม บริเวณทะเลอันดามันและอ่ าวไ ทยมีกำลั งแ ร ง

โดยทะเลอันดามันมีค ลื่ นสู ง 2-3 เมตร และอ่ าวไทยตอนบนค ลื่ นสู งประมาณ 2 เมตร

ส่วนบริเวณที่มีฝ นฟ้ าค ะน อ งค ลื่ นสู งมากกว่า 3 เมตร

ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความร ะมั ดร ะวั ง โดยห ลี กเ ลี่ ยงบริเวณที่มีฝ นฟ้ าค ะน อ ง

และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่ าวไทยตอนบนควร ง ด ออกจากฝั่ง จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2564

เนื่องจาก ร่ อ ง ม ร สุ ม กำลังแ ร งพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง

ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่ พ า ยุ ดี เ ป ร ส ชั น โก นเ ซิ น

บริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับม ร สุ ม ตะวันตกเฉียงใต้

ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่ าวไทยมีกำลังแ ร ง

อนึ่ง พ า ยุ โ ซ นร้ อน โ ก นเ ซิ น (CONSON) ได้อ่อนกำลังลงเป็นพ า ยุ ดี เ ป ร ส ชั น แล้ว

และได้เค ลื่ อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกวางงาย ประเทศเวียดนาม

คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความก ด อ า ก า ศ ต่ำกำลังแ ร งบริเวณเมืองกวางงาย

 

ประเทศเวียดนามในระยะต่อไป ส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝ นต ก ห นั กถึงห นั กมากบางแห่ง

พย าก ร ณ์อ า ก า ศ สำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 วันนี้ ถึง 06.00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ มีฝ นฟ้ าค ะน อ ง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝ นต กห นั ก บางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร และตาก

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมแ ป รป ร ว น ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝ นฟ้ าค ะ น อ งร้อยละ 70 ของพื้นที่

และมีฝ นต กห นั กถึงห นั กมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์

อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมแ ป ร ป ร ว น ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง มีฝ นฟ้ า ค ะ น อ ง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝ นต ก ห นั ก บางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์

อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝ นฟ้ า ค ะ น อ ง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝ นต กห นั กบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายก

ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.ทะเลมีค ลื่ นสู งประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝ นฟ้ าค ะน อ ง ค ลื่ น สู ง มากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝ นฟ้ าค ะน อ งร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝ นต กห นั กบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.ทะเลมีค ลื่ นสู งป ระมาณ 2 เมตร

บริเวณที่มีฝ นฟ้ าค ะน อ ง ค ลื่ นสู งมากกว่า 2 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีค ลื่ นสู ง 1-2 เมตร ห่างฝั่งค ลื่ นสู งประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝ นฟ้ า ค ะ น อ ง ร้อยละ 70 ของพื้นที่

และมีฝ นต กห นั กบางแห่งบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.ทะเลมีค ลื่ นสู ง 2-3 เมตร

บริเวณที่มีฝ นฟ้ าค ะน อ ง ค ลื่ นสู งมากกว่า 3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกร ะ บี่ ลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.

ทะเลมีค ลื่ นสู งประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝ นฟ้ าค ะ น อง ค ลื่ นสู งมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝ นฟ้ าค ะน อ ง ร้อยละ 70 ของพื้นที่

และมีฝ นต กห นั กบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติ ดต า มประกาศจากกรมอุตุฯ เพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

เรียบเรียงโดย                baandeemestyle

More in News