Connect with us

News

ประกาศปิดแล้ว5อาคาร

เรียกได้ว่าในวันนี้เราจะมาพูดถึงเห ตุกา รณ์บ้านเมืองของเราในตอนนี้ ที่เต็มไปด้วยความน่ าก ลั ว และความหว าดร ะแว งก็ว่าได้ เพราะ โ ร ค โ ค วิ ด ที่กำลังแพ ร่ ร ะบ า ด ออกเป็นวงกว้าง และกร ะจ ายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้คนทั้งปนระเทศต่างก็ได้รับผ ลกร ะท บและเ กิ ดความเ ดื อ ดร้ อ นเ กิ ดขึ้นมาอย่างมากเลยทีเดียว

วันที่ 18 ต.ค.2564 ร ายง านสถ านก ารณ์การแ พ ร่ ร ะ บ าดของโ ร ค โ ค วิ ด 1 9

ที่ จ.นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะบุคลากรทางการแ พ ทย์

โร งพย าบ าลมหาราชนครศรีธรรมราช ยังคงน่าเป็นห่ วง ล่าสุด นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล

ผอ.โร งพย าบ าลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้สั่ งปิ ดห อผู้ ป่ ว ย 5 ตึกแล้ว

ประกอบด้วย หอผู้ ป่ ว ย ศั ล ย ก ร ร ม ช าย 1, อ า ยุร ก ร ร ม 2, อ า ยุ ร กร ร ม 3, หอผู้ ป่ ว ย หู ค อ จ มู ก

และ หอผู้ ป่ ว ย เด็กอ่ อน ส่วนงานผู้ ป่ ว ย นอก และงาน อุ บั ติเ ห ตุ

และฉุ กเ ฉิ นยังคงเปิดรับผู้ ป่ ว ย ตามปกติแต่เพิ่มม าตรก าร ป้ อ ง กันร ะวั งโ ร ค ขั้นสู งสุ ด

สำหรับบุคลากรทางการแพ ท ย์ที่มีผลยื นยั นการติ ดเ ชื้ อแล้วมากกว่า 50 ราย ยังคงมีแ น วโ น้ ม เพิ่มขึ้น

โดยในกลุ่มนี้ยังมีกลุ่มสั มผั สเ สี่ ย งสู งที่เ ร่ งการ ต ร ว จ ห าเ ชื้ ออีกอย่างน้อย 30 ราย

นอกจากนี้ ยังต้องกั กตั วผู้ ป่ ว ย และญาติที่เ ฝ้ าไ ข้ ในตึกทั้ง 5 ตึกจำนวนกว่า 200 ราย

เพื่อ ต ร ว จ หาเ ชื้ ออย่างละเอียดตามวงรอบ ส่วนต้ นต อของการแ พ ร่ เ ชื้ อ ในโร งพย าบ าลนั้น

เ กิ ดจากผู้ ป่ ว ย ที่เข้า รั ก ษ า ตั ว แล้วป กปิ ดข้ อมู ลเป็นหลักทำให้บุคคลากรทางการแ พ ท ย์ส่งผลกร ะท บในวงกว้าง

หลังจากพบการติ ดเ ชื้ อ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ค ว บ คุ ม โ ร ค ภ า ย ใ น โร งพย าบ าลแ จ้ งว่า

ผู้ บ ริ ห า รได้แ จ้ งไปยังโร ง พย าบ าลประจำอำเภอทุกแห่งใน จ.นครศรีธรรมราช

ง ด ส่ งต่ อผู้ ป่ ว ย มายังโร งพย าบ าลมหาราช เพื่อ ป้ อ ง กันการ แ พ ร่ ร ะ บ า ด

เว้นกรณีจำเป็นเ ร่ งด่ วนหรือกรณีผู้ ป่ ว ย วิ ก ฤ ต ต้องใช้วิธีการ ผ่ า ตั ด ขั้ น สู ง

ในส่วนของพื้นที่โร งพย าบ าลนั้นได้กันพื้นที่ ป ล อ ด ภั ย ห้ามบุคคลไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่อย่าง เ ด็ ดข า ดเช่นโซนตึ กผ่ า ตั ด โซนผู้ ป่ ว ย วิ ก ฤ ต หรือไ อ ซี ยู

และในวันเดียวกันนี้มีรายงานการติ ดเ ชื้ อในวันที่ 18 ต.ค.64 รวมผู้ติ ด เ ชื้ อในทุกอำเภอ 602 ราย

ซึ่งเป็นยอดทะลุ 600 เป็นวันที่ 2 ของจ.นครศรีธรรมราช ส่วนจำนวนผู้ ป่  ว ย  ส ะส มในขณะนี้สูงถึง 24,204 ราย

รั ก ษ า ห าย 16,724 ราย ยัง รั ก ษ า ตั ว 7,480 ราย ยอดผู้จากไป 155 ราย

ซึ่งขณะนี้ทุกโร งพ ยาบ าลหลักและโร งพย าบ า ลสนาม อยู่ในสถานะเ ตี ยงเ ต็ ม

เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีการ รั ก ษ า แบบโ ฮ มไ อโ ซเ ลชั่ น

คือให้ผู้ ป่ ว ย ไป รั ก ษ า ตั วเองที่บ้าน ภ า ย ใ ต้ การติ ดต ามของเจ้าหน้าที่

เรียบเรียงโดย                      baandeemestyle

More in News