Connect with us

News

วิธีป้องกัน เงินในบัญชี

เรียกได้ว่า ก รณีที่มีผู้ใช้บริกา รถู กโอ นเงินจากบัญชีติ ดต่ อกันหลายรายการจนในขณะนี้มีผู้เสี ยห ายเป็นจำนวนมาก ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กได้ออกมา แชร์ประสบการณ์โ ดนหั กเงิ นจากบั ญชีไม่รู้ตั ว ระบุข้อความว่า…

1.ตั้งบัญชีบัตรเดร ดิ ตในการทำธุรก รรมในแอปพ ลิเคชั่นข องธนาคาร ตั้งว งเงิ นให้กลายเป็น 0 บาท

เมื่อต้องการใช้ซื้อของค่ อยเข้าไปเปลี่ยนวงเงินที่ต้องการจะใช้ใหม่ โดยตั้งให้พอดีกับการใช้แต่ละครั้ง

2.ล บกา รผูกบั ญชีบัตรเค รดิ ต หรือ บัตรเดบิ ต ที่ผูกไว้กับแอปพลิเคชั่น เฟซบุ๊ก

แอปพลิเคชั่นช้อ ป ปิ้งต่างๆ และ ในระบบ google play หรือ apple store ออกให้หมด

3.สำหรับคนที่โดนหั กเงิ นจาก facebook นำเงินไปจ่ายค่ายิงแอดโฆษณา

ให้เข้าไปที่ดูการแ จ้งเตื อนว่า มีคนดึงบัญชีของเราเข้าไปบัญชีโฆษณาของ Facebook หรือไม่

หลังจากนั้นให้ไปไล่ห าชื่ อของเรา ตรงบทบาทผูดูแลบัญชี

และกดล บผู้ใ ช้ออกทันที หลังจากนั้นให้ลบบัญชีที่ทำไว้เพื่อทำธุรกรรมผ่านเฟซบุ๊กออก

4.หากใครพบความผิ ดป กติของบัญชีธนาคารของตนเอง

สามารถติดต่อส ถาบันกา รเงิ น  เพื่ออายัดบัตร หรือ บัญชีโดยทันที ตามเบอร์โทรดังต่อไปนี้ตามภาพ

หลังจากนั้นเฟซบุ๊กเพจ เพจ Drama addict ได้ออกมาโพสต์ว่า

แนะวิธีการทำธุรก รรมการเงินทางออนไลน์ในการผูกบัญชีเพื่อซื้อของอย่าง ปล อดภั ย ผ่านแอปพลิเคชั่น หรือสโตร์ออนไลน์ โดยการเปิด ทรูวอลเล็ต แล้วใช้ บัตรเครดิต we card ในแอปฯ ไปผูกกับบัญชีออนไลน์ทั้งหมด

แล้วรักษายอดเ งินในวอ ลเล็ตไว้ที่หลักสิบบาท

หลังจากนั้นหากต้องการจะต่อส มาชิกอะไร

ให้เติมเงินตามจำนวนที่จะจ่าย แล้วกดจ่ายทันที สรุปคคือ

ใช้บัญชีธนาค ารเชื่ อมกับทรูว อลเล็ ตอันเดียว แล้วใช้ ทรูวอลเล็ต ไปผูกกับบริการอื่นๆแทน แล้วตั้งค่า sms ของบัญชีธนาคารให้แจ้งเตื อนหากมีการทำธุรกรรมก ารเงินมีการเข้าออกของเงินในบัญชี เท่านี้ก็น่าจะปลอ ดภั  ยในระดับนึง

สำหรับแนวทางการป้อ งกัน ก รณีที่คนร้ ายได้ข้อมูลที่อยู่ด้านหน้าบัตร และตัวเลขรหัส 3 ตัวที่อยู่ด้านหลังบัตร คนร้ายจึงสามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมผ่านทางออ นไล น์ที่มีมูลค่าไม่สูงได้ โดยไม่ต้องใช้ OTP

ดังนั้น จึงควรหลี กเลี่ย งการทำธุ รกร รมที่ไม่น่าเชื่ อถื อผ่านทางออนไลน์ ที่ต้องแจ้งข้อมูลด้านหน้าบัตรและรหัส 3 ตัวที่อยู่ด้านหลังบัตร หากต้องการเข้าไปที่เว็บไซต์ใด ขอให้พิมพ์ชื่อเว็บด้วยตัวเองเพื่อป้อ งกั นเข้าไปสู่เว็บไซต์ปลอมที่มีคว ามแ นบเนียนมาก

More in News